Lu Xiankai
Highest Education Postgraduate,Ph.D
Post
Phone 020-37084353
Email luxiankai@scbg.ac.cn
Office Xingke Road #723, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 510650, China
Education and Appointments

Professional Interests:  

Dr. Xiankai Lu was trained as an ecologist with an emphasis on ecosystem ecology and global environmental changes. His current research focuses on how forest ecosystems respond to global changes, especially for elevated atmospheric nitrogen deposition and land use. Dr. Lu is particularly interested in biogeochemical cycles of key elements (e.g., C, N, and P), soil buffering capacity, and biodiversity and its adaption under the background of global changes. 

    

Research Areas: 

Global change ecology

Ecosystem ecology

Biogeochemistry

Nitrogen deposition and biodiversity

 

Education: 

2003.9-2008.2:  Ph.D. in Ecology, Chinese Academy of Sciences (CAS).

1999.9-2003.7: B.S. in Agronomy, Laiyang Agriculture College, Shandong, China. 

   

Academic appointments & Working experience 

2013.3-2014.4: Visiting scholar, The University of Oklahoma, USA

2011.6-present: Associate professor, South China Botanical Garden, CAS; 

2008.3-2011.5: Assistant professor, South China Botanical Garden, CAS. 

  
Research Interest
Global change ecology; Biogeochemistry
Public Services

● Member at Editorial Board of an international journal: Scientific Reports;

● I have been invited as a reviewer for the following journals:(1)Chinese journals: Acta Ecologica Sinica,Chinese Journal of Environmental Science,Science of Soil and Water Conservation, and (2)International journals: Journal of Ecology,Journal of Vegetation Science,Environmental Monitoring and Assessment,Journal of Plant Ecology.

Honors

 

Selected Publication

(1) Xiankai Lu, Peter M. Vitousek, Qinggong Mao, Frank S. Gilliam, Yiqi Luo, Benjamin L. Turner, Guoyi Zhou, Jiangming Mo. Nitrogen deposition accelerates soil carbon sequestration in tropical forests. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2021118 (16): e2020790118

(2) Geshere Abdisa Gurmesa, Jiangming Mo, Per Gundersen, Qinggong Mao, Yunting Fang, Zhu Feifei, Xiankai Lu*. Retention and partitioning of 15N-labeled deposited N in a tropical plantation forest, Biogeochemistry, 2021, 152(2): 237-251. (*通讯作者)

(3) Tong Zhang, Xingyun Liang, Qing Ye, Hormoz BassiriRad, Hui Liu, Pengcheng He, Guilin Wu, Xiankai Lu, Jiangming M, Xi'an Cai, Xingquan Rao, Junhua Yan, Shenglei Fu. Leaf hydraulic acclimation to nitrogen addition of two dominant tree species in a subtropical forest. Science of the Total Environment 2021, 771: 145415.

(4) Shan Xu, Emma J. Sayer, Nico Eisenhauer, Xiankai Lu, Junjian Wang & Chengshuai Liu. Aboveground litter inputs determine carbon storage across soil profiles: a meta-analysis. Plant Soil, 2021 https://doi.org/10.1007/s11104-021-04881-5

(5) Shan Xu, Nico Eisenhauer, Olga Ferlian, Jinlong Zhang, Guoyi Zhou, Xiankai Lu, Chengshuai Liu, Deqiang Zhang. Species richness promotes ecosystem carbon storage: evidence from biodiversity-ecosystem functioning experiments. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2020, 287: 20202063.

(6) Du, E.*, Lu, X*., Tian, D., Mao, Q., Jing, X., Wang, C., & Xia, N. (2020). Impacts of Nitrogen Deposition on Forest Ecosystems in China. In Atmospheric Reactive Nitrogen in China (pp. 185-213). Springer, Singapore. In: Liu X., Du E. (eds) Atmospheric Reactive Nitrogen in China. Springer, Singapore. 2020, 185-213. DOI: https://xs.scihub.ltd/https://doi.org/10.1007/978-981-13-8514-8_9

(7) Guo XL., Huang JG., Li JY., Liang HX., Yu BY., Ma QQ., Jiang SW., Lu XK., Fu SL., Ye Q., Zhao P., Cai X. (2020) Nitrogen addition to the canopy of Castanopsis chinensis (Sprengel) Hance promoted xylem formation in a subtropical forest in China. Annals of Forest Science, 2020, 77:56.

(8) Enqing Hou, Yiqi Luo, Yuanwen Kuang, Chengrong Chen, Xiankai Lu, Lifen Jiang Xianzhen Luo, Dazhi Wen. Global meta-analysis shows pervasive phosphorus limitation of aboveground plant production in natural terrestrial ecosystems. Nature Communications, 2020, 11:637.

(9) Xingyun Liang, Tong Zhang, Xiankai Lu, David S. Ellsworth, Hormoz BassiriRad, Chengming You, Dong Wang, Pengcheng He, Qi Deng, Hui Liu, Jiangming Mo, Qing Ye. Global response patterns of plant photosynthesis to nitrogen addition: A meta-analysis. Global Change Biology, 2020, 26:3585–3600.

(10) Cong Wang, Taiki Mori, Qinggong Mao, Kaijun Zhou, Zhuohang Wang, Yongqun Zhang, Hui Mo, Xiankai Lu*, and Jiangming Mo. Long-term phosphorus addition downregulates microbial investments on enzyme productions in a mature tropical forest. Journal of Soils and Sediments, 2020, 20: 921–930.*通讯作者,IF2019=2.763

(11) Taiki Mori, Kaijun Zhou, Cong Wang, Senhao Wang, Yingping Wang, Mianhai Zheng, Xiankai Lu, Wei Zhang, Jiangming Mo. Effects of 14-year continuous nitrogen addition on soil arylsulfatase and phosphodiesterase activities in a mature tropical forest. Global Ecology and Conservation, 2020, 22(e00934).

(12) Guoyi Zhou, Shan Xu, Philippe Ciais, Stefano Manzoni, Jingyun Fang, Guirui Yu, Xuli Tang,  Ping Zhou, Wantong Wang, Junhua Yan, Gengxu Wang, Keping Ma, Shenggong Li, Sheng Du, Shijie Han, Youxin Ma, Deqiang Zhang, Juxiu Liu, Shizhong Liu, Guowei Chu, Qianmei Zhang, Yuelin Li, Wenjuan Huang, Hai Ren, Xiankai Lu, Xiuzhi Chen. Climate and litter C/N ratio constrain soil organic carbon accumulation. National Science Review, 2019, 6:746–757.

(13) Jing Tian, Jennifer A. J. Dungait, Xiankai Lu, Yunfeng Yang, Iain P. Hartley, Wei Zhang,  Jiangming Mo, Guirui Yu, Jizhong Zhou, Yakov Kuzyakov. Long-term nitrogen addition modifies microbial composition and functions for slow carbon cycling and increased sequestration in tropical forest soil. Global change biology, 2019, 25(10): 3267-3281.

(14) Geshere Abdisa Gurmesa, Xiankai Lu, Per Gundersen, Qinggong Mao, Yunting Fang and Jiangming Mo. Species Differences in Nitrogen Acquisition in Humid Subtropical Forest Inferred From 15N Natural Abundance and Its Response to Tracer Addition. Forests, 201910(11): 991.

(15) Taiki Mori, Senhao Wang, Zhuohang Wang, Cong Wang, Hui Mo, Jiangming Mo, and Xiankai Lu* (通讯作者). Testing potassium limitation on soil microbial activity in a sub-tropical forest. Journal of Forestry Research, 2019, 30: 2341–2347.

(16) Mianhai Zheng, Wei Zhang, Yiqi Luo, Dejun Li  Senhao Wang, Juan Huang, Xiankai Lu, Jiangming Mo. Stoichiometry controls asymbiotic nitrogen fixation and its response to nitrogen inputs in a nitrogensaturated forest. Ecology, 2018, 99(9): 2037–2046.

Xiankai LuPeter M. Vitousek*Qinggong MaoFrank S. GilliamYiqi LuoGuoyi ZhouXiaoming ZouEdith BaiTodd M. ScanlonEnqing Hou and Jiangming Mo*. Plant acclimation to long-term high nitrogen deposition in an N-rich tropical forest. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018,  :

(18) Kaijun Zhou, Xiankai Lu*, Taiki Mori, Qinggong Mao, Cong Wang, Mianhai Zheng, Hui Mo, Enqing Hou, Jiangming Mo. Effects of long-term nitrogen deposition on phosphorus leaching dynamics in a mature tropical forest. Biogeochemistry, 2018,138 (2): 215-224. (*通讯作者)

(19) Cong Wang, Xiankai Lu*, Taiki Mori, Jiangming Mo, Guoyi Zhou, Qinggong Mao, Kaijun Zhou, Yanxia Nie. Responses of soil microbial community to continuous experimental nitrogen addition for 13 years in a nitrogen-rich tropical forest. Soil biology and biochemistry, 2018, 121: 103–112 (*通讯作者)

(20) Taiki Mori, Xiangkai Lu, Ryota Aoyagi, Jiangming Mo. Reconsidering the phosphorus limitation of soil microbial activity in tropical forests. Functional Ecology, 2018, 32(5): 1145-1154.

(21) Qinggong Mao, Xiankai Lu*, Hui Mo, Per Gundersen, Jiangming Mo. Effects of simulated N deposition on foliar nutrient status, N metabolism and photosynthetic capacity of three dominant understory plant species in a mature tropical forest. Science of the Total Environment, 2018, 610: 555-562. (*通讯作者)

(22) Qinggong Mao, Xiankai Lu*, Cong Wang, Kaijun Zhou, Jiangming Mo*. Responses of understory plant physiological traits to a decade of nitrogen addition in a tropical reforested ecosystem. Forest Ecology and Management, 2017, 401:65-74. (*通讯作者)

(23) Geshere Abdisa Gurmesa, Xiankai Lu, Per Gundersen, Yunting Fang, Qinggong Mao, Chen Hao, and Jiangming Mo Nitrogen input 15N signatures are reflected in plant 15N natural abundances in subtropical forests in China. Biogeosciences, 2017, 14: 2359–2370.

(24) Qinggong Mao, Xiankai Lu*, Kaijun Zhou, Hao Chen, Xiaomin Zhu, Taiki Mori, Jiangming Mo*. Effects of long-term nitrogen and phosphorus additions on soil acidification in an N-rich tropical forest. Geoderma, 2017, 285: 57-63. (*通讯作者)

(25) Xuejun Liu,Wen Xu, Lei Duan, Enzai Du, Yuepeng Pan, Xiankai Lu(共同第一作者), Lin Zhang, Zhiyong Wu, Xuemei Wang, Ying Zhang, Jianlin Shen, Ling Song, Zhaozhong Feng, Xueyan Liu, Wei Song, Aohan Tang, Yangyang Zhang, Xiuying Zhang, Jeffrey L. Collett Jr. Atmospheric Nitrogen Emission, Deposition, and Air Quality Impacts in China: an Overview. Current Pollution Reports. 20173(2)65-77.

(26) Geshere Abdisa Gurmesa, Xiankai Lu, Per Gundersen, Qinggong Mao, Kaijun Zhou, Yunting Fang, Jiangming Mo. High retention of 15N-labeled nitrogen deposition in a nitrogen saturated old-growth tropical forestGlobal Change Biology, 2016, 22: 3608–3620.

(27) Wei Zhang, Yanhe Cui, Xiankai Lu, Edith Bai, Hongbo He, Hongtu Xie, Chao Liang, Xudong Zhang. High nitrogen deposition decreases the contribution of fungal residues to soil carbon pools in a tropical forest ecosystem. Soil Biology and Biochemistry, 2016, 97: 211-214.

(28) Xiankai Lu, Qinggong Mao,  Jiangming Mo, Frank Gilliam,  Guoyi Zhou,  Yiqi Luo;  Wei Zhang,  Juan Huang . Divergent responses of soil buffering capacity to long-term N deposition in three typical tropical forests with different land-use history. Environmental Science & Technology, 2015, 49 (7): 4072–4080.

(29) Feifei Zhu, Xiankai Lu, Lei Liu, Jiangming Mo. Phosphate addition enhanced soil inorganic nutrients to a large extent in three lowland tropical forests. Scientific Reports, 2015, 5: 7923

(30) Xiankai Lu, Qinggong Mao, Frank S. Gilliam, Yiqi Luo, Jiangming Mo. Nitrogen deposition contributes to soil acidification in tropical ecosystems. Global Change Biology, 2014, 20: 3790–3801.

(31) Zhu Feifei, Xiankai Lu, Jiangming Mo*. Phosphorus limitation on photosynthesis of two dominant understory species in a lowland tropical forest. Journal of Plant Ecology, 2014, 7 (6): 526-534.

(32) Lu, X., Gilliam, F. S., Yu, G., Li, L., Mao, Q., Chen, H., and Mo, J. Long-term nitrogen addition decreases carbon leaching in a nitrogen-rich forest ecosystem. Biogeosciences, 2013, 10: 3931–3941.

(33)X iankai Lu, Jiangming Mo, Frank S. Gilliam, Hua Fang, Feifei Zhu, Yunting Fang, Wei Zhang and Juan Huang. Nitrogen addition shapes soil phosphorus availability in two reforested tropical forests in Southern China. Biotropica, 2012, 44(3): 302-311.

(34) Laurance WF, Useche DC, Rendeiro J, Kalka M, and others, Xiankai Lu. Averting biodiversity collapse in tropical forest protected areas. Nature, 2012, 489(7415):290-294.

(35) Xiankai Lu, Jiangming Mo, Frank S. Gilliam, Guirui Yu, Wei Zhang, Yunting Fang, Juan Huang. Effects of experimental nitrogen additions on plant diversity in tropical forests of contrasting disturbance regimes in Southern China. Environmental Pollution, 2011, 159 (10): 2228-2235.

(36) Xuejun Liu, Lei Duan, Jiangming Mo, Enzai Du, Jianlin Shen, Xiankai Lu共同第一作者, Ying Zhang, Xiaobing Zhou, Chune He, Fusuo Zhang. Nitrogen deposition and its ecological impact in China: An overview. Environmental Pollution, 2011, 159 (10): 2251-2264.

(37) Yunting Fang, Muneoki Yoh, Keisuke Koba, Weixing Zhu, Yu Takebayashi, Yihua Xiao, Chunyi Lei, Jiangming Mo, Wei Zhang, Xiankai Lu. Nitrogen deposition and forest nitrogen cycling along an urban-rural transect in southern China. Global Change Biology, 2011, 17: 872-885.

(38) Xiankai Lu, Jiangming Mo, Frank S. Gilliam, Guoyi Zhou, Yunting Fang. Effects of experimental nitrogen additions on plant diversity in an old-growth tropical forest. Global Change Biology, 2010, 16: 2688–2700.

(39) XianKai Lu, JiangMing Mo, Per Gundersern, WeiXing Zhu, GuoYi Zhou, DeJun Li and Xu Zhang. 2009. Effect of simulated N deposition on soil exchangeable cations in three forest types of subtropical China. Pedosphere, 19 (2): 189–198, 2009.

(40) LU Xiankai, MO Jiangming, DONG Shaofeng. Effects of nitrogen deposition on forest biodiversity. Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(11):5532-5548.